تسویه حساب

بعد از پرداخت کامل وجه محصول ارسال میگردد.